Дейности

 

  АНТИКОРУПЦИЯ

  Подай сигнал!

 

  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

 

  ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 

 

А Н К Е Т А

Вашето мнение
е важно за нас »

 

 

 

 

Дейността на ДМСГД Силистра е съобразена с изискванията на Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца, издаден от Министъра на здравеопазването.

Изготвянето на вътрешните актове и дейностите по тях са съобразени и с Кодекса на труда, Семейния кодекс, Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане ЗЗД, ЗФУКПС, Закона за предотвратяване на конфликт на интереси и всички законови разпоредби, касаещи управлението и функционирането на заведението. В заведението 81 медицински и други специалисти осъществяват:

•  Продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми

•  Диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми;

•  С пецифични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми чрез: отглеждане, възпитание и обучение; подготовка за интегриране в общество и семейство и подготовка за осиновяване; рехабилитация на деца с увреждания чрез кинезитерапия и обучение по плуване; рехабилитационна и психо-педагогическа работа в Дневния център с увредени деца и деца с хронични заболявания, приети с Направление на Д"СП" по местоживеене;

•  Подпомагане на самотни бременни и самотни майки, майки с рискова бременност, родители на увредени деца, родители със социални или здравословни проблеми в Училище за родители.

 

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

В ДМСГД са въведени стандарти и критерии за добра медицинска практика и разработване на правила и указания при изпълнението им:

•  Медицински стандарти за диагностициране, профилактика, лечение и рехабилитация.;

•  Правила за въвеждане на медицинските стандарти за подобряване качеството на медицинската работa;

•  Програми за осъществяване на навременна профилактика и диагностика, правилно лечение и ефективна рехабилитация;

•  Протоколи и технически фишове за изпълнение на медицинските услуги и специфични грижи; Система за оказване на непрекъснат контрол за недопускане на вътреболнични инфекции.

 

ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ

Профилактичната дейност е основна дейност в ДМСГД. Базира се на принципите за системност, непрекъснатост и постоянство. Започва още с приемането на детето в заведението. На всички деца се извършва специфична и неспецифична профиликтика.

Осъществява се съгласно разработени вътрешни правила: Правила за ранното откриване и профилактика на желязонедоимъчните анемии, Правила за профилактика на рахита и вродената луксация на тазобедрената става, Правила за извършване на антрапаметричните измервания. В ДМСГД се работи по програма за закаляване на бебетата чрез обучение по плуване. Целта на профилактичните програми е 100% обхващане на децата, настанени в ДМСГД, което да доведе до намаляване на заболеваемостта сред тях.

ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Наличие на Програма за въвеждане на правила и стандарти при изграждане на диагнозата

Целта е да се регламентират и уеднаквят дейностите за своевременно поставяне на правилна диагноза.

Програмата включва: принципите, които всеки лекар е длъжен да спазва; правила за прилагане на принципите; оценка на качеството на диагностичната работа.

 

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Осъществява се по Програма за организация на лечебния процес в ДМСГД, указва целите и задачите, стоящи пред лекарите в ДМСГД:

•  Провеждане на навременно и адекватно лечение на децата, отглеждани в Дома;

•  Скъсяване на оздравителния период и недопускане на усложнения;

•  Рационално използване на лекарства и редуциране на ненужните разходи на средства, използвани в лечебния процес.

Програмата регламентира организацията на лечебния процес

Провеждането на лечебния процес се базира на основните терапевтични принципи, спазването на които гарантират качеството и ефективността на проведеното лечение.

 

РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Рехабилитация на деца с увреждания, отглеждани в ДМСГД и на домашно отглеждани деца от Силистра и други градове на България Рехабилитацията включва лечебен масаж и гимнастика, кинезитерапия, обучение по плуване, лечебна гимнастика във вода.

С всички деца и техните родители работи и психолог. Работи се по изготвени рехабилитационни програми, в които се регламентират условията за включване на децата в тях, методиката на рехабилитация чрез обучение по плуване, етапите на обучение, очакваните крайни резултати и рискове.

 

ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ НА БЕБЕТА ДА ПЛУВАТ”

Разработена е от д-р Таня Стойкова през 1988 г. Продължителността на обучението е 10 занимания. В края на обучението бебетата придобиват умение да контролират дишането си във водата и да координират своите движения. Децата се придвижват с активни самостоятелни движения по водната повърхност и се гмуркат под вода.

 

ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛУВАНЕ И ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Дейността по програмата е презентирана през 1999 г. от д-р Таня Стойкова и д-р Ирина Чумпалова гр.Тулуза, Франция на 5-ия Конгрес на WABC . Основното, което е заложено в нея е влиянието на плуването в кърмаческа възраст върху физическото развитие на децата.

През 2001 г. в Аржентина на 6-ия конгрес на WABC лекарите от дома заедно с делегати от 37 страни гласуваха „Етичен кодекс за работа с деца във водни басейни” и „Пътеводител на обучаващите децата да плуват”.

 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛУВАНЕ НА ДЕЦА С ДЦП

Разработена е програма за рехабилитация чрез плуване на децата с увреждания и по-специално с ДЦП. Показани са условията, при които се провежда плуването, етапите на рехабилитация и постигнатите резултати. Презентирана е през 2003 г. в Хонолулу, САЩ на 7-ия конгрес на WABC от д-р Таня Стойкова и д-р Явор Вълков.

Препоръчана е от участниците в конгреса като метод при работа с увредени деца във водни басейни.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Работата на педагозите и психолога е възпитат у децата семеен модел на поведение. Да поставят основите на изграждане на ценностната им система. Работи се за психо-социалното развитие на децата и подготовката им за интеграция в семейство и общество.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОГРАМИ

"Програма за социализация на децата и подготовката за приобщаването им в семейство".

Целта е приобщаване на децата към социалния живот, формиране на ценностната им система и подготовка за живот в общество и семейство

В програмата се включват всички деца над 12 месеца, отглеждани в ДМСГД.

Програма “Аз имам семейство”

Дейностите по програмата са част от общия проект за социализация на децата, отглеждани в ДМСГД. В нея са включени децата, оставени за отглеждане в Дома, на които им престои да бъдат осиновени. Организират се различни игрови и педагогически занимания за запознаване с членовете на едно семейство и взаимоотношенията между тях, осъществяване на срещи с бъдещите родители. Децата се подготвят за живот в семейна среда. У тях се създават чувство на сигурност и те придобиватт самочувствие, че са значими и потребни. Приемат своите родители и приобщаването към новия начин на живот в семейството е лесно и приятно.

“С музика живея” програма за възпитание и рехабилитация на деца с увреждания.

При осъществяването на програмата, музиката се използва като средство за възпитание, рехабилитация и лечение. В програмата са включени деца с увреждания от дома и се прилага през всичките им възрастови периоди. При организиране на режимните моменти и различните игрови и педагогически занимания се включва музиката с нейното положително влияние. Използват се отделните компоненти на музикалните произведения /мелодия, ритъм и хармония/. Чрез характера на музиката /темпо, динамика и сила на звучене/ се предизвикват и се моделират емоционални преживявания и състояния у децата.

Програма “Работа с родители” Цели приобщаване на родителите към детето, което са оставили за отглеждане в Дома; формиране на положителни взаимоотношения дете-родител; осъзнаване значимостта на родителите за своите деца. Намиране място на детето сред своите биологични родители.

 

 

 

 

 

Докосни любовта!