Начало

  АНТИКОРУПЦИЯ

  Подай сигнал!

 

  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

 

  ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 
 

А Н К Е Т А

Вашето мнение
е важно за нас »

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - гр.Силистра

 

На основание чл.90 от К.Т, във връзка с чл.68, ал.1 и ал.7 от Закона за лечебните заведения

 

ДМСГД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

 

1. ЛЕКАР - НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ БЛОК ПРИЕМНО-ИЗОЛАЦИОНЕН

 

Начин на провеждане: Конкурсът за “Лекар-началник отделение” ще се проведе чрез защита и събеседване по предварително изготвен проект от кандидатите на тема: “Програма за управление и развитие на отделението за срок от 3 /три/ години в условията на съвременната политика за медико-социални грижи за деца с оглед ефективен контрол на разходите и мерки за повишаване качеството на дейностите в отделението.”

Изисквания към кандидата за длъжността “Лекар - началник отделение”

 • Да притежава образователна квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Да има придобита специалност – детски болести;
 • Умения и документ за компютърна грамотност;
 • Професионален опит минимум 5 години медицински стаж като педиатър;
 • Да познава основните нормативни актове в областта на здравеопазването и социалните дейности.

Необходими документи:

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
 • Автобиография – европейски формат
 • Препис извлечение от трудовия стаж
 • Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше медицинско образование;
 • Нотариално заверено копие от диплом за призната специалност по детски болести.
 • Сертификати за допълнителна медицинска квалификация.
 • Удостоверение за членство в съсловните лекарски организации.
 • Удостоверение за компютърна грамотност.
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определената длъжност.
 • Свидетелство за съдимост.
 • Копие на лична карта.
 • Проект по посочената тема.

В срок от 1 месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят документите си в деловодството на ДМСГД.
При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика.

Допуснатите до конкурса ще бъдат писмено уведомени за датата и мястото на провеждане на конкурса.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

Изисквания към кандидата за длъжността:

 • Да притежава образователно-квалификационна степен „Магистър” или “Бакалавър” по “Управление на здравните грижи”;
 • Да има професионален опит като медицинска сестра минимум 5 години.
 • Умения и свидетелство за компютърна грамотност.
 • Да познава основните нормативни актове в областта на здравеопазването и социалните дейности.
 •  

 

Начин на провеждане

Конкурсът ще се проведе по документи, защита и събеседване по проект та тема: “Програма за управление и развитие на отделението за срок от 3 /три/ години в условията на съвременната политика за медико-социални грижи за деца”.

Необходими документи:

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец.
 • Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше медицинско образование по специалността „Управление на здравните грижи”.
 • Свидетелство за съдимост.
 • Копие на личната карта.
 • Автобиография - европейски формат.
 • Препис-извлечение от трудова книжка
 • Проекта по посочената тема, запечатан в плик.
 • Удостоверение за членство в съсловна сестринска организация.

 

Документите се подават в срок от 1 месец след публикуване на обявата в деловодството на ДМСГД гр.Силистра.

 

За справки: тел. 086/820-524

 

 

 

 

Докосни любовта!